سفارش تبلیغ
صبا


                                        بسم رب المنتظر المهدی

عصر یک جمعه دلگیر ، دلم گفت بگویم ، بنویسم که چرا عشق با انسان نرسید است ؟ 
چرا آب به گلدان نرسید است و هنوزم که هنوز است غم عشق به پایان نرسید است ؟
بگو حافظ دلخسته زشیراز بیاید ، بنویسد که هنوزم که هنوز است ،
چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسید است ؟
چرا کلبه احزان به گلستان نرسید است ؟
عصر این جمعه دلگیر وجود تو کنار دل هر بیدل آشفته شود حس !
تو کجایی گل نرگس ؟ کجایی ؟ کجایی ؟
 


# نویسنده :: مهدیه :: جمعه 91 تیر 16 :: ساعت 8:0 عصر ::  نظرات ::

عصر یک جمعه دلگیر ... - شیلو عج الله